Jak zaprosić obcokrajowca spoza UE na negocjacje biznesowe?

Zaproszenie

Istnieją dwa sposoby zapraszania obywateli krajów trzecich (spoza UE) do Czeskiej Republiki – w oparciu o oficjalne, urzędowo poświadczone zaproszenie w postaci formularza lub za pomocą nieoficjalnego zaproszenia w formie listu.

 

Oficjalne zaproszenie

Oficjalne zaproszenie to formularz, który można pobrać na Policji w wydziale ds. cudzoziemców (Odbor cizinecké policie – dalej tylko OCP) odpowiednim ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby zapraszającej. Każdy egzemplarz formularza jest oznaczony własnym numerem, pod którym jest ewidencjonowany w  przez OCP, dlatego nie można go pobrać z Internetu.

W tym samym OCP składa się następnie wypełniony formularz oraz odbiera po weryfikacji wypełnionych danych, co trwa maksymalnie 7 dni (choć przeważnie jest to kwestia 2 do 3 dni). Zapraszający zobowiązany jest też do uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 300 CZK w formie znaczków skarbowych (możliwe do kupienia na czeskich pocztach). Osoba zapraszająca przesyła następnie zaproszenie osobie, którą zaprasza, ponieważ stanowi ono załącznik do wniosku o wydanie wizy.

 

Kto może zaprosić obcokrajowca do Czech?

Zapraszający może być osobą fizyczną lub prawą.

Osoba fizyczna ma prawo zaprosić cudzoziemca, jeżeli jest obywatelem Czech lub cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt powyżej 90 dni. Musi w OCP udowodnić swoją tożsamość, przedstawiając dowód osobisty bądź paszport lub pozwolenie na pobyt w Czeskiej Republice. Zapraszająca osoba fizyczna podaje w formularzu zaproszenia swoje imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania w Czechach.

Osoba prawna (uściślając – czeski podmiot), podaje w formularzu zaproszenia swoją nazwę, adres siedziby oraz IČO (tj. czeski REGON). Dodatkowo należy podać imię i nazwisko osoby, która ma prawo reprezentować osobę prawną (organ statutowy), a więc m.in. podpisać w jej imieniu formularz zaproszenia.

Ponadto osoba zapraszająca w formularzu zaproszenia określa dane zapraszanego cudzoziemca, a więc imiona i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania za granicą, numer paszportu, cel zaproszenia oraz długość pobytu cudzoziemca na terytorium Czech.

 

Koszty pobytu

Osoba zapraszająca zobowiązuje się w formularzu zaproszenia do zapewnienia obcokrajowcowi zakwaterowania i pokrycia kosztów związanych z jego pobytem na terenie Czech.

Jeżeli zaproszenie zostanie zweryfikowane w celu przyznania wizy Schengen na pobyt do 90 dni, osoba zapraszająca może, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 w sprawie kodeksu wizowego (kodeks wizowy) przejąć wszystkie koszty finansowe związane z pobytem cudzoziemcem lub koszty związane tylko z jego zakwaterowaniem w Czechach.

Jeżeli jednak zaproszenie zostanie zweryfikowane w celu przyznania wizy długoterminowej, osoba zapraszająca zobowiązuje się, zgodnie z § 15 ust. 2 ustawy nr 326/1999 Sb. o pobycie cudzoziemców w Republice Czeskiej oraz o zmianie niektórych ustaw (15 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) do przejęcia zobowiązań finansowych:

  • związanych z wyżywieniem obcokrajowca przez cały okres pobytu na terenie Czech,
  • związanych z zakwaterowaniem cudzoziemca przez cały okres pobytu na terenie Czech,
  • związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych przez cały okres pobytu na terenie Czech, ewentualnie kosztów związanych z transportem chorego lub szczątków zmarłego,
  • związanych z podróżą powrotną cudzoziemca, przez co rozumie się aktualną cenę biletu do państwa macierzystego lub do państwa, na którego terytorium cudzoziemiec ma prawo do pobytu.

 

Na wniosek OCP osoba zapraszająca powinna udowodnić swoją zdolności do przejęcia zobowiązań finansowych, a więc udowodnić, że dysponuje środkami w odpowiedniej wysokości, tj.:

  • opowiadającej ½ minimum egzystencji na 1 dzień pobytu (na osobę minimum egzystencji wynosi 2.200 CZK miesięcznie zgodnie z § 5 ust. 1 ustawy nr 110/2006 Sb o życiowym minimum egzystencji – § 5 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu), jeżeli pobyt ten nie będzie trwać dłużej niż 30 dni,
  • opowiadającej 15-krotności minimum egzystencji, jeśli pobyt ma przekroczyć 30 dni, przy czym kwota ta zostanie zwiększona o 2-krotność minimum egzystencji za każdy pełny miesiąc planowanego pobytu,
  • opowiadającej 50-krotności minimum egzystencji, jeśli jest to pobyt w celach służbowych, którego trwanie ma przekroczyć 90 dni.

 

Można też złożyć dokument potwierdzający opłacenie usług związanych z pobytem cudzoziemca lub dokument potwierdzający, że usługi te będą świadczone bezpłatnie.

 

Zdolność finansową, w przypadku zapewnienia środków na pobyt dłuższy niż 3 miesiące, potwierdzają:

  1. wyciąg z konta prowadzony w banku w imieniu cudzoziemca, z którego wynika, że dysponuje odpowiednimi środkami lub
  2. inny dowód zabezpieczenia finansowego, który oznacza, że ​​cudzoziemiec może dysponować odpowiednimi środkami lub ma zapewniony zwrot kosztów związanych z jego pobytem na terytorium Czech, lub
  3. ważna uznawana międzynarodowo karta płatnicza, do której cudzoziemiec zobowiązany jest na żądanie przedłożyć wyciąg z rachunku bankowego, z którego wynika, że ​​może dysponować środkami pieniężnymi.

 

Ubezpieczenie zdrowotne w podróży

Jeśli okres pobytu w Republice Czeskiej nie przekracza 90 dni, obcokrajowiec ubiegający się o wizę Schengen zasadniczo zawiera podróżne ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju. Jeśli nie ma takiej możliwości – ubezpiecza się w dowolnym kraju. Ważne jest, aby podróżne ubezpieczenie zdrowotne było ważne na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i obejmowało cały okres planowanego pobytu lub tranzytu wnioskodawcy. Ubezpieczenie musi pokrywać wszelkie koszty, które mogą powstać w trakcie pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z repatriacją z powodów zdrowotnych lub w związku z pilną opieką medyczną, szpitalną lub ze śmiercią. Wartość ubezpieczenia musi wynosić minimalnie 30 000 euro.

Jeśli okres pobytu w Republice Czeskiej przekracza 90 dni, kwota odszkodowania na jednorazowe zdarzenie objęte ubezpieczeniem musi wynosić co najmniej 60 000 EUR, bez udziału ubezpieczonego w wyżej wymienionych kosztach.

 

Zaproszenie w formie nieoficjalnej

Nieoficjalne zaproszenie w postaci listu jest pisane formą wolną. Jeśli zapraszającym jest firma, list powinna sporządzić na firmowym papierze (z nazwą, adresem i NIP w nagłówku) i opatrzyć podpisem członka organu statutowego. Zapraszający poda w liście imię i nazwisko zapraszanego, datę urodzenia, numer paszportu oraz informację o podróży i pobycie na terenie Czech – cel, długość i adres. Zapraszający prześle następnie zapraszanemu oryginał listu pocztą lub jego skan e-mailem. Zapraszany dołączy list do wniosku o wizę. Tą formą dokumentuje się jedynie cel pobytu. Dodatkowe dokumenty, a więc dowód rezerwacji zakwaterowania, wyciąg z kąta, dowód ubezpieczenia, dołącza do wniosku o wizę cudzoziemiec.

Ostatnie wpisy