Kim jest zarządca kapitału w czeskiej spółce z o.o. (s.r.o.)

Zarządca kapitału to osoba, która odpowiada majątkowo do wysokości kapitału zakładowego spółki do momentu zdeponowania wkładów na kapitał na rachunku bankowym spółki. Innymi słowy jest to osoba odpowiedzialna za to, aby wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, które zostały zadeklarowane w akcie notarialnym przez wspólników zawiązujących spółkę faktycznie znalazły się w spółce.

Wskazanie zarządcy kapitału w akcie notarialnym jest obowiązkowe. Funkcję tą może pełnić jeden ze wspólników, jak również może być do niej wyznaczona osoba trzecia, nie związana w żaden inny sposób ze spółką. 

Zarządca kapitału musi być fizycznie obecny przy podpisywaniu aktu notarialnego spółki, ponieważ składa on przed notariuszem oświadczenie, że godzi się na podjęcie tej roli oraz jest świadom związanej z nią odpowiedzialności (w formie aktu notarialnego).

Zarządca kapitału na podstawie aktu noatrialnego spółki, w którym jest wymieniony może - beż żadnych dodatkowych pełnomocnictw ze strony zarządu - podpisać z bankiem umowę na założenie rachunku oraz wpłacić na niego wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. Otrzymane od banku potwierdzenie wpłaty kapitału jest niezbędne do zarejestrowania spółki w czeskim Rejestrze Handlowym.

Ostatnie wpisy